Privaatsuspoliitika

Kes me oleme

E-poodi www.telefonitarvikud.ee opereerib ettevõte Tornikivi OÜ, registrikoodiga 14665619, aadress Metsa 43, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiumaa, 92413.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad TT telefonitarvikutele ehk Tornikivi OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks toodete tellimine või Tornikivi OÜ-ga meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik TT telefonitarvikute poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõsusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

TT telefonitarvikud kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • nimi ja email – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
  • ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, email, kättetoimetamise aadress – kasutajale kauba kohaletoimetamiseks;

Isikuandmete kasutamine

TT telefonitarvikud kasutab isikuandmeid kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtelmiseks, arvete edastamiseks, kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Tornikivi OÜ -le lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Tornikivi OÜ kasutajale teenuseid.
Tornikivi OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad paki saatmise teenust kliendile.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Tornikivi OÜ kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks. Tornikivi OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete turvalisus ja säilitamine

Tornikivi OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest või seni, kuni kasutaja avaldab ise soovi andmete eemaldamiseks.

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad on enda kasutajaprofiilile sisestanud. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta).

Tornikivi OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:
• avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
• nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
• nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
• nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@telefonitarvikud.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.
Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Sisse logides kasutame ajutisi küpsiseid sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimise küpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse identifikaatorit. See aegub 1 päev pärast selle salvestamist.

Privaatsustingimuste muutmine

Tornikivi OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma värskeimas versioonis veebilehel alati saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@telefonitarvikud.ee